Uddybende historie bag oprettelsen af Danmarks Sukkermuseum

Koloreret xylografi 1882. I dag på Danmarks Sukkermuseums samling.


Af Preben Jelsbak, Søllested, fmd. Danmarks Sukkermuseum (Skrevet i 2015)

Tanken om et sukkermuseum i Nakskov stammer oprindelig fra tidligere laboratoriechef på OTA, Gunnar Bloch Gregersen, der i maj 1997 sendte sit forslag til kommunens afdeling for Byggeri og Miljø. Emnet blev bragt på bane på et temamøde i efteråret 1997, hvor turistforeningen påtog sig at tage sig af forslaget. Turistforeningens næstformand, Preben Jelsbak, ventilerede idéen for fabriksdirektør Erik Rosendal på Nakskov Sukkerfabrik, der tog det positivt op og foreslog at involvere to tidligere Nakskovfabrik-medarbejdere, kontorchef Frede Suhr og tidligere førstemaskinmester Helmuth Petersen i et videre arbejde med tanken.
I løbet af november og december 1997 blev der fundet frem til en række mennesker, der ville være med i opgaven. Det var personer fra sukkerfabrikken, fra landbruget, fra kommunen og flere andre interesseområder.
Et par år tidligere blev der arbejdet på at få etableret et sukkermuseum i Maribo i tilknytning til frilandsmuseet. Man havde skaffet visse midler, men projektet strandede. Museumsinspektøren på Stiftsmuseet i Maribo Thomas Lassen blev derfor også inddraget i den indledende fase til et museum i Nakskov.
I løbet af 1998 gennemførtes en række interessemø- der, hvor emnerne var projektoplæg, museumshus, økonomirammer,
støttemuligheder, effektindsamlinger, etablering af museet og herunder sammensætning af en indsamler- og registreringsgruppe. Allerede i løbet af med et opbevarings- sted, men man var så heldig, at fabriksdirektøren på Nakskov Sukkerfabrik stillede et lokale på sukkerfabrikken til midlertidig rådighed. I marts måned 1999 blev der med Leo Pedersen som dirigent holdt stiftende generalforsamling for en støtteforening, der fik en bestyrelse bestående af Daniscofolkene, John Hansen (formand), Rud Frik Madsen, Cai Marcussen og Steffen Rasmussen samt Chr. Bredal og tidl. FDB-chef Erik Jensen. Opgaven var at støtte og hjælpe museet økonomisk og arbejdsmæssigt.
Ved et møde med museumsinteressenter blev Danmarks Sukkermuseum stiftet den 6. maj 1999, og mu- seets formand blev Preben Jelsbak. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev kontorcheferne Frede Suhr, Erik Jørgensen, produktionschef Knud Andersen, roedyrker- formand Boye Clausen, kommunaldirektør Jørn Husted, landmand Bent Karlsen, landboformand Vagn Juszczyk og Helmuth Petersen.
For støtteforeningen lykkedes det i den næste tid at få sponseret de nødvendige midler til at komme i gang. Grundlæggende støttede Danisco Sugar projektet med godt 100.000 kr.,
og de tre store lokale pengeinstitutter støttede med fine beløb. Desuden er der sponsoreret midler fra Nakskov Sukkerfabrik, Havnens Arbejdsgivere, Brandsocietetsfonden, Vestlollands Roedyrkere, SID, Ole Heyes-Fond, LO-Vestlolland og NS-fællesklub. Dan- ske Roedyrkere sponsorerede 100.000 kr. over fire år, og Unibank-fonden støttede med 25.000 kr.
Som propaganda blev der arrangeret en 14-dags udstilling fra mandag d. 21. februar til fredag d. 3. marts 2000 på Nakskov Bibliotek, hvor en stor del af museets ind- samlede effekter blev foreviget. På video blev der vist gamle sukkerfilm, og der blev afholdt flere forskellige foredrag. Udstillingen blev besøgt af over 1.000 personer.
Umiddelbart før udstillingen lykkedes det at finde et lokale på Løjtoftevej 22 i Nakskov hos Ole Iversen, et tre-års lejemål blev aftalt. Museet blev indviet den 15. juni 2000 efter to et halv års forarbejde. Til åbningsdagen kom mere end 100 gæster. Snoren blev klippet af Danisco’s tekniske direktør, Jesper Thomasen og Danske Roedyrkeres formand, Erik Thiesen, borgmester Flemming Bonne, og amtsrådsmedlem i Storstrømsamt Lillian Christensen var blandt åbningstalerne. Engagementet hos interessegruppen og arbejdet for at få museet op at stå var meget imponerende og ganske enormt.

Her kan du hente historien som PDF