Flemming Bonne – brød med socialdemokratisk dominans

 

Flemming Bonne Hansen, byrådsmedlem 1985. Arkiv.dk

Af Skjold de la Motte, medlem af Regionsrådet i Region Sjælland, tidl. medlem af Nakskov Byråd. Fotos: Nakskov Lokalhistoriske arkiv. (Skrevet i 2015)

Flemming Bonne startede sin politiske karriere i Storstrøms amtsråd og sad her i 4 år fra 1978-1981.
I 1981 opstillede Flemming Bonne til Nakskov Byråd og sad her i 25 år indtil kommunesammenlægningen i 2006, hvor Nakskov blev en del af Lolland kommune.
SF havde stabiliseret sig i perioden med to til tre mandater i byrådet under ledelse af Flemming Bonne. Socialdemokratiets Benny Sonne var borgmester i 1996. Borgmesterskiftet skulle ske inden kommunalvalget i 1997.
Kampen om borgmesterstolen var så småt gået i gang. Otte socialdemokrater kæmpede om borgmesterposten. Ebba Hribar vandt denne kamp i 1997.
Administrerende udvalgsformænd, nedskæringer på Nakskov Sygehus, Socialdemokratisk magtfuldkommenhed. Der var grøde i det politiske billede.
I SF brugte vi halvdelen af vores møder på at skælde ud på den socialdemokratiske ledelsesform.
Ved et af de møder, der blev afholdt i forbindelse med nedskæringer på sygehuset i sommeren 1996, blev der i en pause selvfølgelig diskuteret byrådspolitik i al almindelighed.
Der faldt en bemærkning om, at ”I SF´ere vil under alle omstændigheder pege på en socialdemokratisk borgmester i Nakskov efter valget”.
Dette blev tilbagevist af den tilstedeværende SF´er Skjold de la Motte, som kom med en klar melding: ”SF´erne vil stå frit ved et kommende borgmestervalg.” Henning Morel, der var formand for Nakskov Listen, greb bolden i luften.
Han tog initiativet til – sammen med Bonne – at der blev holdt en række møder i foråret 1997 mellem de fire oppositionspartier i byrådet.
Resultatet af disse møder blev en samarbejdsaftale om politikken i Nakskov Kommune efter valget i 1997. Aftalen blev underskrevet af alle fire partier og sendt til pressen.
Der kunne selvfølgelig kun blive tale om hensigtserklæringer inden kommunevalget
I SF´s bagland var der også stor skepsis over denne nye SF-linie. Måske det første sted i Danmark hvor der skete en sådan ny orientering. Der var ikke ubetinget tilslutning til denne nye retning. Men efter grundige drøftel-ser besluttede et flertal i partiet at bakke op om aftalen med de øvrige partier.
Flemming Bonne vandt her et vigtigt slag i forhold til det kommende valg.
Tirsdag aften den 18. november 1997 efter optællingen af stemmerne mistede socialdemokraterne deres flertal i Nakskov Byråd.
Et flertal de havde siddet på i 84 år. Mandaterne fordelte sig med 9 til A og 10 til de øvrige partier (2 mandater til C, 3 mandater til F, 3 mandater til N, 2 mandater til V).
Nu skulle aftalen mellem SF og øvrige partier stå sin prøve. Ebba Hribar fra Socialdemokratiet søgte at komme i dialog med Flemming Bonne.
LO sektionen forsøgte at slå en kile ind mellem flertalspartierne ved at pege på holdingsfællesskab mellem A og F.
Det lykkedes ikke, fordi et af punkterne i samarbejdsaftalen mellem de fire partier var:
”partierne forpligter sig til at udtømme alle forhandlingsmuligheder indbyrdes, inden man forhandler til anden side”.
Toldbodsforliget
SF havde fået valgt Flemming Bonne, Skjold de la Motte og Ingeborg Ramm.
SF´s forhandlingsdelegation, Flemming Bonne og Skjold de la Motte, mødtes dagen efter valget kl. 9.00 for at formulere SF’s krav til en konstitueringsaftale.
SF mødte derefter med 17 punkter til en aftale, som kl. 11:00 blev godkendt i SF lokalforeningsbestyrelse. Kl. 13:00 var der berammet konstitueringsmøde på Toldboden.

Borgmester Flemming Bonne Hansen indvier Danmarks Sukkermuseum den 15. juni 2000. Foto: Karen Larsen

SF stod stærkt i de forhandlinger, der forestod, idet vi både havde drøftet og formuleret vores krav til en aftale. Dette betød, at Flemming Bonne kom til at stå stærkt i forhandlingerne.
Følgende mødte op: For V: Boye Pedersen, Anne Lise Tobiasen, Flemming Hansen (kredsformand). For C: Vilhelm Gylstorff, Mogens Nielsen. For N: Kaj Hauvre, Boye Winther, Verner Kristensen, Henning Morel (kredsformand). For F: Flemming Bonne, Skjold de la Motte.
Konstitueringsaftalen omfatter ovennævnte partier (Socialdemokraterne valgte at stå udenfor) og omfatter et politisk grundlag og en aftale om politiske poster
Fordeling af poster blev som følger: Borgmester Flemming Bonne.

Viceborgmester: Kaj Hauvre. Socialudvalg: Boye Pedersen. Skole/børneudvalg Fritid/Kultur: Skjold de la Motte. Teknisk udvalg: Vilhelm Gylstorff. Havneudvalg: Boye Winther. Skatteankenævn: Nakskov Listen.
Der var enighed om at nedlægge Beskæftigelsesudvalg og Erhvervsudvalg.
Det politiske grundlag som forligspartierne vil arbejde for:
• Økonomisk balance på det skattefinansierede område
• Pladsgaranti på børnepasningsområdet
• Modernisering af Møllecenteret samt opførelse af nye plejeboliger
• Dækningsafgiften bevares med uændret provenu
• Der sættes fokus på øget borgerservice
• Erhvervsprofil med udgangspunkt i borgmester og kommunaldirektør
• Øget brugerindflydelse så borgernes synspunkter skal foreligge til udvalgsbehandling
• Analyse af fordele og ulemper ved en kommunesam-menlægning på Vestlolland
• Kvalificeret beslutningsgrundlag for et kommunalt forsyningsselskab
• Borgmesteren indkalder en gang om måneden mindst
en repræsentant for grupperne til et uformelt møde for at sikre, at de fastsatte mål følges og gennemføres
Disse aftaler blev meldt ud på et pressemøde den 8. december 1997.
Mange af ovennævnte punkter blev gennemført i by-rådsperioden 1998-2001. Resten af punkterne i perioden 2002-2005. SF med Flemming Bonne i spidsen bragede ind i byrådet med absolut flertal ved valget i 2001. Flemming Bonne valgte ved konstitueringen at bibehol-de den kommunale udvalgsstruktur med de fungerende formænd fra den tidligere periode. Socialdemokraterne tilsluttede sig et udvidet politisk grundlag sammen med byrådets øvrige partier. Kaj Burmølle blev kulturudvalgsformand.
SF og Flemming Bonne vandt ved valget i 2005 til den nyetablerede Lolland kommune 10 mandater med et rekordstort personligt stemmetal.
Socialdemokraterne og Venstre valgte at konstituere sig og sammen skabe et flertal med Stig Vestergård som borgmester.
Bonne blev valgt til folketinget den 13. november 2007, hvor han var SF´s kommunalordfører.
Bonne døde den 10. september 2010.

Her kan du hente historie som PDF